Regulamin

.

Regulamin unicut.pro

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. System internetowy unicut.pro, który działa pod adresem https://unicut.pro jest własnością ZING S.A.
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym unicut.pro.
 3. Definicje:
  1. Administrator systemu unicut.pro – ZING S.A. z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 212, V piętro, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000941448. (dalej również ZING).
  2. Użytkownik – osoba prawna, która zarejestruje się w systemie unicut.pro oraz zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Rozkrój – usługa polegająca na przeliczeniu wprowadzonych projektów form na materiały niezbędne do umożliwienia wycięcia z nich tych form.
  4. Konto – zasoby przypisane do Użytkownika na podstawie ustanowionych przez niego loginu i hasła.

 

2.ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

 

 1. unicut.pro służy do umożliwienia zamówienie materiałów od ZING lub partnerów ZING, zgodnych z obliczonym Rozkrojem.
 2. Partnerem ZING jest:
  1. Ecco Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 107, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku, XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000866974.
 3. Rozkroje nie mogą być wykorzystane do zmawiania materiałów od podmiotów innych niż ZING lub partnerzy wskazani w punkcie 2.
 4. Do korzystania z systemu unicut.pro uprawniony jest jedynie Użytkownik posiadający aktywne Konto.
 5. Aby zostać Użytkownikiem niezbędne jest założenie Konta przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji oraz akceptację Regulaminu.
 6. ZING jest uprawniony do usunięcia nieaktywnego Konta, tj. Konta do którego Użytkownik nie zalogował się prze okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 7. Po usunięciu Konta osoba, która je założyła przestaje być Użytkownikiem.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta przy użyciu jego danych logowania (login oraz hasło).
 9. Tworzenie Rozkrojów jest darmowe.
 10. ZING zastrzega prawo do ograniczenia lub wstrzymania dostępu do Konta lub jego całkowitego usunięcia, w szczególności w przypadku:
  1. tworzenia znacznej liczby Rozkrojów, które nie posłużą do zakupu towarów od ZING lub partnerów ZING,
  2. tworzenia Rozkrojów w celu ich odsprzedaży, świadczenia usług projektowych lub zakupów towarów od podmiotów innych niż ZING lub partnerzy ZING,
  3. używania unicut.pro w sposób destabilizujący jego działanie,
  4. prowadzenie działań niezgodnych z prawem,
  5. naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

 

3.REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres:

ZING S.A. z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 212, V piętro.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji niedopełnienia przez ZING  swoich obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy usługi nie są świadczone lub świadczone są wadliwe.
 2. ZING może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie danych dotyczących zgłoszenia, jeśli informacje te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Nieuzupełnienie informacji skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
 3. ZING ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania we właściwej postaci. Odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Klienta. ZING zastrzega prawo do wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji, jeśli wymaga to zebrania dodatkowych informacji, o czym reklamujący zostanie poinformowany.
 4. ZING nie gwarantuje zachowania danych zgromadzonych na Koncie, dlatego Użytkownicy powinni pobrać informacje o Rozkrojach niezwłocznie po ich utworzeniu.

 

4.INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest ZING.
 2. Z ZING można się skontaktować pisząc na adres: info.pl@zing.com.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: (+48) 22 592 29 29 oraz (+48) 22 592 29 02.
 3. ZING będzie przetwarzał dane, w celu zapewnienia dostępu do usługi Rozkroju, prowadzenia Konta Użytkownika, obsługi reklamacji.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ZING, podmiotom świadczącym na rzecz ZING usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz spełnienia wymogów przepisów prawa, a w uzasadnionych przypadkach potrzebny do skutecznego dochodzenia roszczeń, okres ten może wynieść maksymalnie 10 lat.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 8. W przypadkach określonych przepisami prawa osobom przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. Osobom przysługuje prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie administratora, takim przypadkiem jest w szczególności realizacja marketingu bezpośredniego.
 10. Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że ZING naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ZING zastrzega sobie prawo do wstrzymania działania unicut.pro lub zlikwidowania unicut.pro, co będzie wiązać się z usunięciem Konta, bez podania przyczyny.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów dotyczących unicut.pro, strony kierują je do rozstrzygnięcia właściwym miejscowo dla siedziby ZING.